Zakres usług


Nasze biuro rachunkowe wykonuje następujące usługi kadrowe:

 

 • Przyjęcie pracownika - Biuro na podstawie otrzymanych dokumentów dt zatrudnienia, sporządza umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną dla pracownika. Biuro zgłasza w odpowiednim terminie pracownika do ZUS. Biuro tworzy oraz prowadzi na bieżąco teczkę akt osobowych pracownika.
   
 • Ewidencja urlopów - Biuro na podstawie dostarczonych dokumentów wylicza przysługujące limity urlopów (wypoczynkowy, wypoczynkowy dodatkowy, opieka). Na podstawie dostarczanych kart urlopowych dokonuje pomniejszeń limitów, na bieżąco ewidencjonuje limity urlopów.
   
 • Wprowadzanie innych nieobecności - Biuro na podstawie dostarczonych dokumentów potwierdzających nieobecność (L-4, NN, itd.) ewidencjonuje nieobecności pracownika.
   
 • Rozwiązania stosunku pracy - Biuro na podstawie informacji przesłanej od Klienta rozwiązuje umowę o pracę z danym pracownikiem. Przygotowuje dokumenty dt. rozwiązania umowy o pracę, wyrejestruje z ZUS, przygotowuje świadectwo pracy.
   
 • Monitorowanie umów, szkoleń BHP, badań lekarskich - Biuro na bieżąco monitoruje i informuje Klienta o kończących się umowach o pracę, nieważnych szkoleniach BHP oraz nieważnych badaniach lekarskich.
   
 • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu - Biuro na życzenie Klienta przygotowuje zaświadczenia o wynagrodzeniach oraz zatrudnieniu.
   
 • Wystawianie rocznych zaświadczeń do ZUS dla pracowników będących emerytami lub rencistami.
   
 • Reprezentacja przed ZUS, PIP - Reprezentacja Klienta podczas kontroli przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy.
   
 • Deklaracje GUS - Sporządzanie wymaganych od Klienta deklaracji GUS.

 

Oraz więcej:

 

 • Wystawianie kwartalnych zaświadczeń do ZUS - Biuro na życzenie Klienta przygotowuje i wystawia kwartalne zaświadczenia do ZUS dla pracowników będących emerytami lub rencistami.
   
 • Tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania - Biuro opracowuje regulaminy pracy, wynagradzania.
   

Oraz usługi płacowe:

 

 • Naliczenie list płac etaty - Biuro na podstawie otrzymanych dokumentów płacowych nalicza wynagrodzenia wszystkim pracownikom zatrudnionym na etat. Biuro przesyła naliczone listy płac oraz informację o wysokości przelewów z tytułu wynagrodzenia.
   
 • Naliczenie list płac zlecenia - Biuro na podstawie otrzymanych dokumentów płacowych nalicza wynagrodzenia wszystkim pracownikom z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych. Biuro przesyła naliczone listy płac oraz informację o wysokości przelewów z tytułu wynagrodzenia.
   
 • Naliczenie innych należnych wpłat wynikających z listy płac Biuro na podstawie naliczonych list płac informuje co miesiąc Klienta o wysokości innych należnych wpłat wynikających z list płac (komornicy, PZU itd.)
   
 • Naliczenie składek ZUS - Biuro na podstawie naliczonych list płac przesyła co miesiąc deklarację do ZUS. Biuro informuje Klienta o wysokości wpłat do ZUS.
   
 • Naliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 4) - Biuro na podstawie naliczonych list płac informuje co miesiąc Klienta o wysokości wpłat do Urzędu Skarbowego.


Oraz więcej:

 

 • Zaczytywanie przelewów do banku - Biuro posiadając pasywny dostęp do konta bankowego Klienta zaczytuje do banku przelewy zwiane z:

- Wynagrodzeniami pracowników oraz zleceniobiorców,

- Należne wpłaty z tytułu ZUS

- Należne wpłaty z tytułu PIT 4 do Urzędu Skarbowego

- Należne wpłaty do komorników

- Inne należne wpłaty wynikające z naliczonych wynagrodzeń

 

 • Wnioskowanie do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Biuro na podstawie naliczonych list płac wylicza wartość dofinansowania. Przesyła deklarację WN-D do PFRON.
   

UWAGA: nie trzeba być zakładem pracy chronionej, aby korzystać z tych przywilejów.

 

Osoba niepełnosprawna to taka, która posiada orzeczenie, nie musi pobierać renty z ZUS.

 

Być może już posiadasz takie osoby w swoim zespole pracowniczym.

 

To proste przedsięwzięcie, które daje duże korzyści (przykład poniżej).

 

Wynagrodzenie minimalne (2009r.) - 1.276,00 zł.

Koszty ZUS Firmy - 229,81 zł.

Koszt płacy - 1.505,81 zł.

Dofinansowanie kosztów płacy:

- stopień lekki - 535,92 zł.

- stopień umiarkowany - 1.129,36 zł.

- stopień znaczny - 1.129,36 zł.

 

Koszt efektywny wynagrodzenia pracownika po dofinansowaniu wyniesie od 969,89 zł do 376,45 zł.
 

Biuro Obsługi Klienta:

ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Centrala Katowice:

ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice

  Partnerzy:

 

 

Projekt i wykonanie NEW DESERT